1r Congrés Internacional sobre Retroacció Correctiva Escrita en L1 i L2 (WCF23)
1er Congreso Internacional sobre Retroalimentación Correctiva Escrita en L1 y L2 (WCF23)

Vic (Barcelona) 14-15 d’abril de 2023 / 14-15 de abril de 2023

Formulari d'inscripció/Formulario de inscripción

Data límit d’inscripció/Fecha límite de inscripción: 28 de febrer de 2023/28 de febrero de 2023

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES (*obligatori/obligatorio):
QUOTES D'INSCRIPCIÓ/CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:

La inscripció inclou/La inscripción incluye:
- Assistència, pauses-cafè, material, visita guiada a Vic/ Asistencia, pausas-café, material, visita guiada a Vic.

Inscripció anticipada (abans del 15 de gener de 2023 /antes del 15 de enero de 2023)
Inscripció regular (després del 15 de gener de 2023 / después del 15 de enero de 2023)

21% IVA inclòs / 21% IVA incluido

En cas de ser estudiant, sisplau, adjunteu documentació acreditativa (comprovant de la matrícula o altre) / En caso de ser estudiante, por favor, adjunte documentación acreditativa (comprobante de matrícula o similar):
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES/ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Marca la casella si vols fer l'activitat complementària / Marca la casilla si quieres hacer la actividad complementaria.

En quina llengua vols fer la visita? / En qué idioma quieres realizar la visita?

Necessiteu factura? Si us plau, completeu les dades de facturació / ¿Necesitas factura? Por favor, completa los datos de facturación
Política de Cancel·lació / Política de cancelación

Les cancel·lacions realitzades abans del 20 de febrer tindran dret a la devolució de l’import d’inscripció abonat, descomptant 20€ en concepte de despeses administratives. Les cancel·lacions rebudes amb posterioritat no tindran dret a reemborsament. Les devolucions es tramitaran una vegada celebrada la Conferència. Totes les cancel·lacions s’han de notificar per correu electrònic a hola@creacongresos.com / Las cancelaciones realizadas antes del 20 de febrero tendran derecho a la devolución del impore de inscripción abonado, descontando 20€ en concepto de gastos administrativos. Las cancelaciones recibidas postetriormente no tendran derecho a ningún reembolso. Las devoluciones se tramitaran una vez celebrada la Conferencia. Todas las cancelaciones deben notificarse por correo electrónico a hola@creacongresos.com.

PAGAMENT/PAGO
El pagament es farà en euros (€). Acceptem: / El pago se realizará en euros (€). Aceptamos:

La inscripció es confirmarà per correu electrònic després de rebre el pagament. / La inscripción se confirmará por correo electrónico después de recibir el pago.

 

Quota d'inscripció / Cuota de inscripción:

Import / Importe:

Top